Egen by og sogn

Als Nørre Herred

Egen by og sogns navn skal være udlagt fra oldtiden, af de på denne egn i fortiden, værende store egeskove, af hvilke, der endnu kan findes rester af ved tørveudgravninger.

I gamle dokumenter fra det 11århundrede findes navnet Ege. I alsisk folkemål siges der Igen, selv om der står Egen. Det samme gælder egepæle, igepæle, egetømmer, igetømmer, således kan man finde i dialektmål. I udtalt for E.  I et gammelt dokument fra 22. 10. 1245 forekommer Ikinh. I det 13-århundrede ligeledes.

I kirkearkivet forefindes et original vakationsdokument fra 1548 på plattysk, hvilke bekræfter, at pastor, Jørgen Thomsen er valgt til sognepræst for indvånere i Eking. I de fleste gamle akter i sognearkivet, skrives Iking. I 1864 ændrede tyskerne g med k – Eken. Den 15. 5. 1877 rettede biskop Jørgen Hansen i en skrivelse til konsistoriet i Kiel, om en ændring, Eken til Egen. Dette blev ikke taget til efter følge før efter genforeningen 1920.

Egen var i gammel tid et Herred. I 1502 – 1554 omtales Peter Lassen som herredsfoged ”tho Landestinghe in Alsen” 1554 benævnes Jakob Wrang, der i 1526 benævnes som herredsfoged på Als. Der kan ikke være tvivl om, at de samme mænd har været Landsdommere og Herreds-fogeder i Egen Herred, dog ikke alle i Als Nørherred og Sønderherred.

Igen bestod af igen, Svenstrup sogne, Elsmark af Hagenberg Sogn, samt Frederikshof, Østerholm til Hjortspring. Selve Tingstedet var omkring midten af 1700 tallet blev henlagt til Igen Kro. 1782 blev det flyttet til Svenstrup, dette skete efter herredsfogedens ønske, fordi kroværten i Egen ikke ville indrette et særligt rum til tingest afholdelse.

Egen Herredsting blev ophævet 1. sep. 1867. Det kom til at udgøre en del af Nordborg amtsret, fra 1. jul. 1867 blev de forvaltningsmæssige opgaver i området udført af Nordborg herreds-fogderi. Dette blev ophævet ved den ny kredsordning af 26. juni 1888 og ved bestemmelse af 18. aug. 1889 blev der fra 1. okt. i stedet for amtsforstandere i Havnbjerg, Svenstrup, Egen og Notmark sogne kom hvert til at udgøre et ”Amtsbezirk”, opkaldt efter sognebyen.

1920 blev hrd. En del af retskr. nr. 94, fra 1957 nr. 103. den omfattede også Als Nr. og Sdr. hrdr. Fra 1957 også Sønderborg købstad m. m. Herredet blev 1920 en del af politikreds 70, der også omfattede de to andre alsiske herreder. Den blev 1922 forenet med politikredsen for Sønderborg købstad m. m.